www. prodejlesa.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně lesa ... Rozsáhlá databáze investorů ... Tržní a úřední oceňování lesů web . Neváhejte nás kontaktovat

Daně a les

DAŃOVÁ PROBLEMATIKA V OBLASTI DRŽBY A PŘEVODŮ LESNÍCH MAJETKŮ

1. Daň z nemovitosti z lesa

  Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Předmětem daně jsou
 • Pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí
Předmětem daně nejsou
 • Lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení
 • Pozemky určené pro obranu České republiky
Z čeho se daň z nemovitostí vyměřuje
 • U pozemků hospodářských lesů je základem daně cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, ale může jím být také součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč
Od daně z pozemků jsou osvobozeny (platí i na část pozemku)
 • Pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení
 • Pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny
 • Pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat
 • Části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů
Jak vypočítat základ daně
 • C – hospodářský les - výměra pozemku v m2 se vynásobí cenou za m2 (3,80 Kč) a místním koeficientem. Seznam místních koeficientů okresních měst najdete na webu Finanční správy - zde.
Sazba daně z nemovitosti u lesů hospodářských činí
 • C – hospodářský les - 0,25 % ze základu daně. Pro výpočet sazby daně můžete využít online kalkulačku - zde.
Do kdy se daň z nemovitostí platí?
 • Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy na kalendářní rok dopředu. Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. Pokud roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května. Pokud celková daň z nemovitostí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě. Daňové formuláře můžete stáhnout: zde.

2. Daň z nabytí nemovitých věcí (lesní pozemky)

Daň zrušena!

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.


3. Daň z příjmů z prodeje lesa

  Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.; v platném znění

Prodej lesa nezahrnutého v obchodním majetku
Osvobození příjmů z prodeje pozemku dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP
 • Podle tohoto ustanovení jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy z prodeje pozemku nevloženého do obchodního majetku poplatníka, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej pozemků nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci), nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byl pozemek prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud pozemek byl nabýván postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou)
Zdanění příjmů z prodeje pozemku dle § 10 ZDP
 • Pokud se jedná o pozemek nezařazený do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob a při jeho prodeji není dodržen časový test pro uplatnění osvobození příjmů z prodeje pozemku od daně z příjmů, podléhá příjem z prodeje zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Přitom příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich
 • Při prodeji lesního pozemku jsou lesní porosty vždy součástí pozemku
 • Sazba daně v současné době činí 15% z daňového základu (t.j. příjem - uznatelné náklady)
Jako daňový výdaj lze v tomto případě uplatnit:
 • 1. Cenu, za kterou byl pozemek prokazatelně nabyt, přičemž jde-li o zděděný nebo darovaný pozemek, je daňovým výdajem při prodeji pozemku cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“), ke dni nabytí
 • 2. Zaplacenou daň z převodu nemovitostí a to i v případě, že byla uhrazena v jiném zdaňovacím období, než ve kterém plyne příjem z prodeje pozemku
 • 3. Další výdaje související s prodejem pozemku, (poplatky realitní kanceláři, cena znaleckého posudku, poplatky za inzerci apod.)
 • V § 10 odst. 4 ZDP se uvádí, že jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. V pokynu GFŘ č. D-6 bodu 1 k § 10 odst. 4 ZDP se uvádí, že jednotlivým druhem příjmu se rozumí např. příjem z prodeje nemovitostí. Z výše uvedeného vyplývá, že jsou-li výdaje spojené s prodejem pozemku vyšší než dosažený příjem z prodeje, k rozdílu se nepřihlíží – z prodeje nemůže vzniknout ztráta. Ale zisk a ztrátu z prodeje více pozemků lze vzájemně kompenzovat a uplatnit souhrn cen, za které byly pozemky souhrnně nabyty, do výše souhrnu získaných příjmů z jejich prodeje v příslušném zdaňovacím období

4. Zdanění příspěvků na hospodaření v lesích

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje stanovisko Ministerstva financí k otázce zdanění příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
 • Podle stanoviska Ministerstva financí jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v případě fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících) osvobozeny od daně z příjmů. V této souvislosti upozorňujeme, že k příjmům osvobozeným od daně z příjmů nelze uplatnit výdaje v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění stanoviska je uvedeno v příloze k tomuto článku. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice je potřeba obrátit se na správce daně z příjmů.

5. Příjmy z prodeje dřeva ze soukromého lesa

  Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.; v platném znění

V případě kdy vlastník lesa není zemědělským podnikatelem
 • U příjmů z prodeje dřeva z vlastního lesa, které se pro účely daně z příjmů považují podle pokynu D-300 za příjmy ze zemědělské výroby, jež není provozována podnikatelem, může poplatník podle ustanovení § 10 odst. 4 ZDP uplatnit výdaje v prokazatelné výši, nebo ve výši 80 % z dosažených příjmů
V případě, kdy vlastník lesa je zemědělským, nebo jiným podnikatelem
 • Příjmy z těžby a prodeje dřeva z vlastního lesa jsou považovány z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), tj. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Těžba dřeva pro vlastní potřebu však zdanitelným příjmem není
 • Jako výdaje (náklady) k příjmům z prodeje dřeva lze uplatnit veškeré výdaje, které slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tam lze mj. zahrnout přímé výdaje na těžbu i výdaje na obnovu a údržbu lesa, a to ve výši prokázané poplatníkem. Samozřejmě lze uplatnit jen ty výdaje, které slouží k dosahování příjmů, nikoli tedy výdaje na těžbu a údržbu lesa, kde vytěžené dřevo neprodáte, ale použijete ho pro vlastní potřebu. Výše uvedený zákon o daních z příjmů umožňuje též uplatnit výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 písm. a) ve výši 80 % z příjmů, bez nutnosti jejich prokazování
 • Dotace na zalesnění, na obnovu lesa a jeho údržbu, poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů a dalších zdrojů vyjmenovaných v § 4 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů nejsou od daně osvobozeny, protože se nejedná o dotace na pořízení hmotného majetku. Jejich využití ale lze analogicky uplatnit jako daňově účinný výdaj
 • Zemědělský podnikatel, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, je podle § 7 odst. 10 ZDP povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Dle § 39 odst. 4 ZSDP je poplatník dále povinen vést evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat
 • Daňové formuláře můžete stáhnout zde.
prodej lesa

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej půdy
- Obchody se zemědělskou půdou
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví