Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Výdej dat LHP / LHO

JAK ZÍSKAT DATA LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU (LHP), NEBO LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY (LHO)

Pro proces prodeje, nebo nákupu lesa je vždy nutné mít k dispozici LHP, nebo LHO !

Poskytování údajů LHP

ÚHÚL poskytuje údaje jednotlivých LHP, které převzal do informačního datového centra (IDC) ÚHÚL, za podmínky vyloučení jejich komerčního využití za náklady spojené s úpravou dat, pořízením kopií, balným a poštovným, a to dle požadavku v analogové nebo digitální formě:

 • vlastníku lesa na jeho žádost
 • znalcům na základě vyžádání státního orgánu
 • ostatním subjektům v souladu s platnými právními předpisy, a to výlučně ve formě anonymních údajů, znemožňujících určitelnost subjektů údajů

Poskytování údajů LHO

ÚHÚL poskytuje údaje LHO za podmínky vyloučení jejich komerčního využití


- bezplatně:

 • odborným lesním hospodářům v digitální formě a v analogové formě v jednom výtisku pro území v jejich působnosti na období platnosti LHO, pokud již nebylo předáno zadavatelem LHO
 • znalcům na základě vyžádání státního orgánu
 • ostatním subjektům v souladu s platnými právními předpisy, a to výlučně ve formě anonymních údajů, znemožňujících určitelnost subjektů údajů

- za náklady spojené s úpravou dat, pořízením kopií, případně technických nosičů, balným a poštovným v analogové a digitální formě:

 • vlastníkům dotčených lesů na základě žádosti obce s rozšířenou působností (ORP)
 • znalcům na základě vyžádání státního orgánu
 • ostatním subjektům v souladu s platnými právními předpisy

Obce s rozšířenou působností (ORP), jako orgány SSL, poskytují na základě žádosti


Proces poskytování údajů děl LHP, LHO z ÚHÚL Brandýs n./L.

 • data se poskytují na základě žádosti a následné smlouvy, jejichž vzory jsou k dispozici na požádání na všech pracovištích IDC a na internetových stránkách ÚHÚL
 • Data LHP a LHO mohou být z ÚHÚL poskytnuta až na výjimky v Pravidlech pouze se souhlasem vlastníka.
 • V případě podání žádosti na poskytnutí dat LHP a LHO, dokládá žadatel nárok na data konkrétním odkazem na platný právní předpis a s uvedením příslušné identifikace LHP, resp. LHO (tj. číslo lesního hospodářského celku (LHC), datum platnosti LHP, resp. LHO, obrys zájmového území apod.) formou samostatné přílohy
 • Je-li žádáno o data LHP podle výčtu parcel katastru nemovitostí (KN), je nezbytné kromě seznamu parcel přiložit k žádosti též snímek současného stavu mapy KN, neboť ÚHÚL má na většině území státu k dispozici grafické podklady KN většinou jen k 1.1. kalendářního roku
 • Se žádostí o data LHO (drobní vlastníci lesa) je vhodné se obrátit na státní správu lesů (SSL) obcí s rozšířenou působností (ORP), která je poskytuje za výhodnějších podmínek než ÚHÚL (viz Pravidla)

Postup vyřízení žádosti o data:

Objednávky se přijímají výhradně dopisem nebo el. poštou na příslušném formuláři pro výdej dat viz Příloha č.4. Žadatelé posílají své žádosti na níže uvedené poštovní nebo na elektronické adresy, dle regionální příslušnosti zájmové oblasti výdeje dat

Vždy je třeba označit, že se jedná o výdej dat. Při písemné komunikaci již na obálce, v případě emailu do kolonky „předmět“. V případě nesprávného adresování objednávky výdeje dat na ústředí ÚHÚL dojde ke zpoždění zpracování o lhůtu postoupení žádostí z ústředí na pobočku

IDC ÚHÚL po přijetí žádosti zasílá žadateli nepodepsaný návrh smlouvy o předání a využití dat ve dvojím provedení. Vyplněnou a potvrzenou smlouvu vrací žadatel podepsanou zpět a teprve poté jsou žadateli data předána či zaslána spolu s jedním paré smlouvy podepsané též zástupcem ÚHÚL

Pro tento proces je stanovena lhůta 1 měsíc, v praxi trvá cca 2-3 týdny. Žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém je ÚHÚL obdrží. Vyřízení obratem zpravidla není možné. Výjimkou jsou reklamace či drobné dodatky k požadavkům na data, které vyplynuly až při následném zpracování dat žadatelem. Nejvhodnějším způsobem předání dodatečných dat je pak elektronická pošta.

Cena: Pro výdej dat podle těchto ustanovení se zpracovaly podklady pro výpočet nákladů viz. Příloha 1 , které jsou také k dispozici na internetových stránkách ÚHÚL – www.uhul.cz