Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Pro prodávající

OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

Nabízíme komplexní odborné lesnické poradenské a realitní služby při realizaci prodeje vašeho lesa při dodržení zásad čestného a férového přístupu v průběhu celého obchodu. Zajištění zájemce může být uskutečněno klasickou formou přímého oslovení potencionálních zájemců, oslovení zájemců z databáze čítající cca 950 subjektů, organizací výběrového řízení na podání nabídek nejvyšší ceny, nebo prodej v otevřené soutěži prostřednickým naši elektronické aukce "Aukce pozemků"

Prodej lesa je velmi specifickou záležitostí. Prodejní cena lesa je určena především tržním prostředím ve vztahu k poptávce a nabídce v konkrétní lokalitě. V průběhu času se mění. Z tohoto pohledu je nutné znát tržní hodnotu lesa a s nabídkou seznámit co nejširší spektrum potencionálních zájemců a investorů. Pokud chcete les prodat za optimální tržní hodnotu, je nutné počítat s přiměřenou dobou likvidity. Naše interní databáze obsahuje velké množství potencionálních investorů a zájemců z celé ČR i zahraničí.

"Využijte v případě, že máte zájem o nezávislé odborné lesnické poradenství a zprostředkování prodeje Vašeho lesa na základě vybrané varianty smlouvy o zprostředkování prodeje s naší společností. Na základě našich bohatých zkušeností, obdorných schopností a znalosti trhu Vám poradíme jak nejlépe zhodnotit Váš majetek, vypracujeme Vám posudek tržní hodnoty lesa, který Vám pomůže při stanovení nabídkové prodejní ceny".

Potřebné podklady

Pro urychlení zpracování nabídky prodeje je vhodné mít připraveny tyto podklady:

 • Číslo LV a název k.ú., nebo seznam parcel a název k.ú.
 • Lesní hospodářskou osnovu (LHO), nebo lesní hospodářský plán (LHP)
 • Lesní hospodářskou evidenci - (LHE) t.j. údaje o realizovaných hospodářských opatření od počátku platnosti LHO/LHP a to minimálně v rozsahu - výše realizované těžby a zalesnění, výměra nezalesněných holin
 • Porostní mapu, popř. mapu těžební.

Pokud uvedené podklady nemáte, zajistíme si je sami, stačí pouze oznámit čísla parcel a název katastrálního území.

Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Smlouva o zprostř. nevýhradní.pdf

Zprostředkovatelská smlouva zajišťuje serióznost průběhu zprostředkování prodeje nemovitosti, obsahuje dohodnuté podmínky, zakládá oprávnění zprostředkovatele lesní majetky nabízet, jednat se zájemci a zajišťovat prohlídky. V případě zájmu o naše služby vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování prodeje lesa na stránce "Chci prodat". Po přijetí objednávky Vás budeme obratem kontaktovat. Seznámíme Vás s podmínkami spolupráce na základě Vámi vybrané varianty zprostředkovatelské smlouvy. Obratem Vám zašleme vyplněný návrh Vámi preferované smlouvy k Vašemu vyjádření. Můžete navrhnout požadované změny v textu smlouvy. Po vzájemném odsouhlasení textu smlouvy a Vašemu závaznému slovnímu projevu vůle s uzavřením smlouvy o zprostředkování, Vám zpracujeme posudek tržní hodnoty lesa, který Vám zašleme v příloze emailu. Tento posudek Vám poslouží k optimálnímu nastavení nabídkové prodejní ceny lesa. Poté dojde k oboustrannému podpisu zprostředkovatelské smlouvy. V případě, kdy prodávající poté co obdrží posudek tržní hodnoty lesa odmítne podepsat zprostředkovatelskou smlouvu, je povinen uhradit cenu za zpracování posudku tržního ocenění.

Komplexní posouzení a zhodnocení aktuálního stavu lesního majetku k datu nabídky

Prvotním úkolem je zjištění skutečného stavu lesa k datu nabídky prodeje. Tato informace je velice důležitá jednak pro co nejpřesnější výpočet tržní hodnoty a také pro objektivní podání informace o aktuálním stavu lesa zájemcům. Za tímto účelem je nutné aktualizovat taxační data lesních porostů v LHO/LHP. LHO/LHP je základní dokument pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Je zpracován k určitému datu s platností na 10 let. Místním šetřením se ověří skutečně realizované těžby a zalesnění od počátku platnosti plánu. Ověří se výměra nezalesněných holin. Uvedená zjištění se promítnou do aktualizace taxačních veličin porostů, plánu výchovných, obnovních těžeb a zalesňovacích povinností v LHO/LHP. Následně se provede úprava zásob dřevní hmoty při zohlednění realizovaných těžeb a predikovaných běžných přírůstů na základě růstových tabulek k datu prodeje. Výsledkem je aktuální stav lesa k datu nabídky prodeje. Dále se ověří identifikovatelnost hranic majetku, posoudí se škody na porostech, zdravotní stav porostů, potřeby vylepšení a ochrany kultur, ochrany lesa, potřeby pěstebních opatření, zjistí se stav a existence přístupových komunikací apod. Součástí komplexního posouzení je ověření majetkoprávních vazeb souvisejících s danou nemovitostí v Katastru nemovitostí. Zejména faktické i právní vady, omezení vlastnických práv (nájemní smlouvy, věcná břemena, předkupní, zástavní právo, exekuce apod.)

Stanovení tržní hodnoty lesního majetku pro účely nastavení správné nabídkové prodejní ceny


Na základě zjištěného aktuálního stavu lesních porostů vycházejícího z aktualizované LHO/LHP bude proveden odborný výpočet tržní hodnoty výnosovou metodou s použitím metody ČSH v kombinaci s vlastním modelem a metody statistického porovnání již realizovaných prodejů obdobných lesních majetků. Takto vypočtená cena lesa odráží optimální skutečnou tržní hodnotu lesního majetku v místě a čase obvyklou a zajišťuje Vám, že les bude k prodeji nabízen za odpovídající cenu. Výsledná tržní hodnota Vám poslouží jako vodítko k správnému optimálnímu stanovení výchozí nabídkové prodejní ceny. Stanovení prodejní ceny je vždy na prodávajícím. Skutečná sjednaná kupní cena je vždy určena trhem na základě skutečné poptávky a nabídky.
Výpočet tržní hodnoty lesa je proveden zdarma pouze za podmínky dodržení uzavření smlouvy o zprostředkování. Tržní ocenění musí být vypracováno před vlastním uzavřením smlouvy o zprostředkování, tak aby prodávající mohl tuto informaci použít pro stanovení požadované nabídkové prodejní ceny, která je uváděna ve zprostředkovatelské smlouvě. V případě, kdy na základě slovního příslibu zájemce bude vypracováno tržní ocenění a následně nedojde k uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje na straně zájemce, bude vypracované tržní ocenění zájemci vždy fakturováno.

Zpracování prodejní prezentace - Marketing - vložení do systému a zveřejnění, oslovení investorů


Zpracování profesionální nabídkové prezentace Vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, právní, ale i technické informace, fotodokumentaci, LHP, (LHO), LHE, mapové podklady, výpis z KN apod. V okamžiku obdržení podepsané smlouvy o zastoupení je Vaše nemovitost vložena na naše vlastní webové servery www.prodejlesa.cz, www.prodejpudy.cz, www.lesni-obchody.cz, www.realitinzert.cz, popř. dále exportována na další významné realitní servery. Okamžikem vložení nabídky do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími poptávkami, které máme v naši databázi a poptávkami v celé síti internet. S nabídkou prodeje seznámíme všechny naše investory a potencionální zájemce, které máme v databázi. Vzhledem k tomu, že se jako jedna z mála společností v ČR soustřeďujeme na trh s lesními majetky, mámo v naši databázi velké množství potencionálních zájemců o koupi po celé ČR. Současně bude prováděno aktivní vyhledávání a oslovení nových potencionálních zájemců, jednání se zájemci, zajištění prohlídek, vyjednávání podmínek prodeje se zájemci. O průběhu nabídky včetně zpětných vazeb od zájemců Vás budeme průběžně informovat.

Smlouva o rezervaci nemovitosti a poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi Vaší nemovitosti, uzavírá s naší společností Smlouvu o rezervaci a poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti na jejímž základě klient skládá rezervační poplatek obvykle ve výši provize za zprostředkování. Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy.

Kupní smlouva

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího zápisem do Katastru nemovitostí. Vypracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN je v případě řešení bez advokátní úschovy kupní ceny v rámci zprostředkovatelské služby zdarma. V případě, že některá se smluvních stran požaduje advokátní, nebo notářskou úschovou kupní ceny, službu za tuto činnost hradí ta strana, která ji požaduje. Spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří, která pro Vás zajistí veškeré potřebné úkony související s převody nemovitostí vč. advokátní úschovy kupní ceny.

Předání nemovitostí, Daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí

Předání nemovitosti kupujícímu se obvykle děje okamžikem zápisu vkladu do KN a zaplacením kupní ceny. Do této doby se oba účastníci převodu v KS zavazují, že nebudou nijakým způsobem nakládat s lesními porosty, které se nachází na lesním pozemku. Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních i směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Daňové přiznání je nutné předložit finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost do třech měsíců od zápisu vkladu do KN a v tomto termínu také daň zaplatit. Daň z převodu nemovitostí hradí nabyvatel. Nabyvatel je povinen také zajistit znalecký posudek. Zpracování daňového přiznání je v rámci uzavření zprostředkovatelské smlouvy zdarma.

V rámci uzavřené zprostředkovatelské smlouvy zhotovujeme daňové přiznání zdarma:

 • Komplexní odborné lesnické a ekonomické poradenství související s prodávaným lesním majetkem
 • Vypracování posudku tržní hodnoty lesa pro ověření, nebo stanovení odpovídající nabídkové prodejní ceny
 • Zpracování nabídkové prezentace, marketing, oslovení investorů, jednání se zájemci, zajištění venkovních prohlídek
 • Zajištění rezervace nemovitosti zájemci
 • Zpracování návrhu Kupní smlouvy
 • Zpracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
 • Poradenství v oblasti daně z příjmů

Nabízíme i zajištění služby advokátní, nebo notářské úschovy kupní ceny. Tuto službu hradí ta strana, která ji požaduje, obvykle kupující.


Prodej podílu na nemovitosti a předkupní právo v nemovitostech od 1.1.2018


Od 1.1.2018 se díky zákonu 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 89/2012 Sb., zavádí do Občanského zákoníku opět Předkupní právo. Obchodníci s nemovitostmi, investoři, spekulanti i realitní makléři, však nadšeni nejsou. Zákon, jak bývá dobrým zvykem, neřeší deatilně situaci na trhu a dopadá tak i na nemovitosti, jejichž převod bude komplikovat život mnoha lidem.

Předkupní právo v České republice existovalo desítky let až do 31.12.2013, než jej zákonodárci zrušili. Praxe prý ukázala, že jeho zrušení nebyl úplně správný krok. Toto právo se ale nevrací v původní podobě, proto je dobré si o něm nastudovat více. Jeho opomenutí nebo obcházení v praxi by vás mohlo přijít draho.

Předkupní právo dle zákona

Nově bude předkupní právo upravovat Občanský zákoník v §1124 a §1125, kde se říká že:

§1124
(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§1125
Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.
Předkupní právo se tedy bude vztahovat na převody spoluvlastnických podílů úplatné i bezúplatné.

Výjimka z předkupního práva

Výjimku v tomto případě budou mít tzv. osoby blízké. Okruh osob blízkých je uveden v §22 Občanského zákoníku a je vymezen jako: “Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.”

Postup při prodeji podílu

Vlastník podílu na nemovitosti bude mít tedy od 1.1. 2018 povinnost při jeho prodeji nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj podíl za stejných podmínek. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje. Tato nabídka vyžaduje písemnou formu.

V praxi to bude znamenat, že po uzavření kupní smlouvy pošlete poštou výzvu/nabídku na uplatnění předkupního práva ostatním spolumajitelům dle adresy uvedené v Katastru nemovitostí. Do obálky přidáte kopii kupní smlouvy, ve které můžete “začernit” osobní údaje kupujícího. V žádném případě není možné takto skrývat cenu nemovitosti.

POZOR: Pokud bude učiněna nabídka před podpisem Kupní smlouvy, bude nutné po jejím podpisu učinit novou nabídku. Jinak je to stejné, jako byste předkupní právo spoluvlastníkům nenabídli.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Bude tedy nutné posílat dopisy doporučeně s tzv. dodejkou, abyste měli oficiální potvrzení o odeslání a převzetí zásilky.

Dle Občanského zákoníku §573 lze využít i tzv. domněnku doby dojití, která říká, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 3. pracovní den po odeslání. Je-li zásilka adresována do jiného státu, pak se počítá 15. den. V tomto případě postačí obyčejný doporučený dopis.

Když je více zájemců

Pokud prodáváte spoluvlastnický podíl např. na zemědělských pozemcích, může být spoluvlastníků i několik desítek. Co když uplatní předkupní právo více lidí najednou? V tom případě budou mít právo tento podíl odkoupit všichni a to v poměru jejich podílů na nemovitosti.

Garážová stání, příjezdové komunikace, sklepy

POZOR: Odborníci z realitní praxe považují za největší komplikaci a riziko při realitních obchodech, právě převod podílů s velkým množstvím spoluvlastníků. Ze zákona se totiž takový převod týká i garážového/parkovacího stání nebo sklepních kójí. V posledních letech totiž developeři běžně prodávají garážová stání a sklepy jako podíl na nebytové jednotce.

Dalším případem může být přístupová komunikace k rodinnému domu. Představte si satelit (soubor nově postavených rodinných domů v rámci staré zástavby v menší obci), kde stavebník převedl přístupovou komunikaci (cestu) na vlastníky 20 rodinný domů. Každý tak vlastní např. 1/20. Pokud se rozhodne jeden z majitelů prodat dům, musí nabídnout nejdříve tento podíl na komunikaci ostatním spoluvlastníkům. (Pokud není uvedeno jako přídatné spoluvlastnictví.)

V tomto případě může dojít k tomu, že kupující nebude mít zajištěn přístup k nemovitosti. Pak nezbude kupujícímu nic jiného, než podat soudní žalobu na zřízení věcného břemene práva přístupu. Domnívám se, že v těchto případech bude bohužel docházet i ke snížení ceny prodávané nemovitosti bez takového přístupu. To může vést až ke “zmaření” celé transakce.

Vzdání se předkupního práva

Občanský zákoník v §1125 umožňuje také tzv. vzdání se předkupního práva. U nemovitostí se bude zapisovat do Katastru nemovitostí. Lze předpokládat, že u nově vznikajících developerských projektů (viz předchozí text) bude tato možnost využívána právě kvůli usnadnění následných prodejů apod.

Bezúplatný převod

V případě, že dochází k bezúplatnému převodu nemovitosti např. darovací smlouvou, mají ostatní spoluvlastníci také možnost využít předkupního práva. V tomto případě by byla stanovena cena obvyklá (znaleckým posudkem) a nemovitost by byla prodána dle poměru podílů spoluvlastníků na nemovitosti.


Za poskytování realitních služeb náleží společnosti Bohemia Brethren, s.r.o., odměna (provize) stanovená ve smlouvě o zprostředkování. Obvyklá odměna společnosti je individuální. Maximální výše vychází z doporučeného "Sazebníku služeb činnosti realitních kanceláří, vydaných Českou komorou Realitních kanceláří. Provize může být s ohledem na konkrétní majetek sjednána mimo rozsah sazebníku. Odměnu za zprostředkování (provizi) platí obvykle kupující na základě smlouvy o rezervaci nemovitosti nad rámec požadované prodejní ceny prodávajícím.

Objednávka realitních služeb při zajištění prodeje Objednávka realitních služeb.pdf

Zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít kupní smlouvu s třetí osobou. Objednavatel se zavazuje k tomu, že v případě nalezení třetí osoby s vážným úmyslem koupit uvedenou nemovitost objednavatele, uzavře se zprostředkovatelem Výhradní smlouvu k zajištění prodeje předmětné nemovitosti.

Smlouva o výhradním poskytování realitních služeb Smlouva o výhradním zastoupení.pdf

Výhradní smlouva (dále též exkluzivní smlouva) zaručuje prodávajícímu kompletní servis ze strany zprostředkovatele a dosažení nejvyšší prodejní ceny. Uzavřením výhradní smlouvy zmocňuje prodávající zprostředkovatele k výhradnímu zastupování při prodeji lesního majetku – vlastníka tedy zastupuje pouze jeden zprostředkovatel. Tato smlouva bývá uzavírána na dobu určitou. Po tuto dobu nesmí majitel lesa uzavřít jinou zprostředkovatelskou smlouvu ohledně prodeje dané nemovitosti s jinou zprostředkovatelskou kanceláří ani nesmí les prodat sám.

Smlouva o nevýhradním poskytování realitních služeb Smlouva o nevýhradním zastoupení.pdf

Nevýhradní smlouva umožňuje vlastníkovi lesa prodej jak vlastními silami, tak přes několik zprostředkovatelských kanceláří zároveň. Majitel lesa platí provizi pouze té kanceláři, která přivede kupujícího a nemovitost prodá. Dnes už ale, rozhodně neplatí obecně zastávaný názor, že čím více realitních kanceláří nemovitost prodává, tím rychleji a za vyšší cenu se prodá. Na stejných realitních serverech se objevují inzeráty od různých RK na stejnou nemovitost, ale každý s jinými údaji o ceně, ploše apod. U kupujícího to vzbuzuje nedůvěru a vytváří dojem obtížně prodejné nemovitosti. Kupující proto vyčkává v domnění, že cena bude ještě klesat, nebo získá pocit, že lze o ceně licitovat. Tato situace výrazně snižuje úspěšnost rychlého prodeje nemovitosti a dosažení nejvyšší prodejní ceny.

Smlouva o rezervaci nemovitosti Smlouva o rezervaci.pdf

V případě vážného zájmu o nemovitost klient podepíše se zprostředkovatelem Smlouvu o rezervaci. Složené blokovací depozitum je započítáno do první splátky z kupní ceny. Ode dne složení blokovacího depozita je vybraný lesní majetek pro klienta závazně rezervován.

Budoucí kupní smlouva Smlouva o smlouvě budoucí.pdf

Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují, kdy a za jakých podmínek uzavřou Kupní smlouvu na předmětné nemovitosti. Tato smlouva je závazná a právně vymahatelná.

Kupní smlouva Kupní smlouva.pdf

Smlouva, na základě které přechází úplatně z prodávajícího na kupujícího vlastnické právo k příslušné nemovitosti či nemovitostem. V Kupní smlouvě jsou přesně specifikovány nemovitosti dle příslušného Listu vlastnictví, výše kupní ceny a její splatnost, podmínky předání nemovitosti a další náležitosti dle dohody smluvních stran.

Nájemní smlouva

Na základě Nájemní smlouvy přenechává vlastník nemovitosti (pronajímatel) za úplatu do užívání nájemci příslušnou nemovitost na dobu určitou či neurčitou.

Problematika prodeje lesních majetků je specifická záležitost a vyžaduje odborné lesnické, ekonomické znalosti a zkušenosti. Pokud prodávající tyto znalosti nemá, může se stát, že svůj majetek prodá velice nevýhodně a ani o tom nebude vědět. V horším případě může přijít o vzrostlé stromy a zůstane mu povinnost investice do zalesnění a zajištění kultury.

Proč prodávat lesní majetky s námi

 • Z důvodů dokonalé znalosti lesnické problematiky jsme schopni maximálně hájit zájmy klienta (prodávajícího) a jsme motivováni vyjednat odpovídající prodejní cenu.
 • Celý proces realizace obchodu je v důsledku našich odborných a praktických zkušenosti s prodejem lesních majetků plně po kontrolou.
 • Jsme schopni posoudit veškeré ekonomické aspekty lesního majetku, jako dlouhodobou investici, tak i krátkodobý obchod se dřívím a doporučit prodávajícím optimální strategii prodeje
 • Součástí uzavřené smlouvy o zprostředkování je bezplatný výpočet tržního ocenění lesního majetku. Tento posudek by měl být základním vodítkem pro určení výchozí nabídkové prodejní ceny.
 • Kvalitní právní zajištění transakce ve spolupráci s advokátní kanceláří.
 • Naši provizi hradí nad rámec sjednané prodejní ceny kupující.