www. prodejlesa.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně lesa ... Rozsáhlá databáze investorů ... Tržní a úřední oceňování lesů web . Neváhejte nás kontaktovat

Směna lesa

PROBLEMATIKA SMĚNY LESA

Poskytujeme odborné poradenské, znalecké a realitní služby v lesnictví. Zaměřujeme se na oblast poradenství při zprostředkování prodeje lesa včetně možnosti směn lesa.
Bohemia Brethren, s.r.o.
Co je směnná smlouva

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k věci jiné. Strany si odevzdají věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření smlouvy. Každá strana je v případě nemovitosti, kterou dává, považována za prodávajícího a v případě nemovitosti, kterou směnou získává, za kupujícího. Ke změně vlastnického práva předmětných nemovitostí dochází podobně jako u smlouvy kupní vkladem vlastnického práva (respektive k datu podání návrhu na vklad vlastnického práva) na katastr nemovitostí. Ustanovení § 2184 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Důvody proč směnit les
  • Změna bydliště
  • Zděděný majetek na opačném konci republiky
  • Scelení pozemků, soustředění pozemků do konkrétní oblasti pro dostupnější obhospodařování
  • Rodinné pohnutky
  • Podnikatelský záměr v dané oblasti
  • Získání nemovitosti v žádané lokalitě směnou se státními lesy (LČR, s.p.)
  • Majetkoprávní vypořádání mezi spoluvlastníky
  • Optimalizace hranic a tvaru pozemku, zejména v případech velmi úzkých, dlouhých parcel v rámci sousedících vlastníků pozemků.
Výhody směnné smlouvy
  • Menší potřeba finančních prostředků oproti klasické kupní smlouvě. Pokud se smluvní strany dohodnou, že nemovitosti ve směně mají totožnou hodnotu, nejsou finanční prostředky k dorovnání hodnot zapotřebí. V opačném případě je předmětem vzájemného vyrovnání jen rozdíl v ceně dražší nemovitosti. V případě malého peněžního rozdílu ve směňovaných nemovitostech, odpadá starost se žádostí o úvěr a není nutné se zadlužit. Dochází tak k úspoře poměrně vysokých částek i času
  • Nezanedbatelnou položkou jsou nižší náklady spojené se vzájemnými převody nemovitostí oproti klasickému převodu dvěma kupními smlouvami, jako jsou správní poplatky, provize apod.
Daň z nabytí nemovitých věcí u směnné smlouvy

S platnosti od 1. 1. 2014 se nově daň z nabytí nemovitých věcí vybírá od obou nabyvatelů ve výši 4 % ze základu daně. Daňový základ vychází z tzv. „Nabývací hodnoty“. Nabývací hodnota nemovitosti se stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnota, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. „směrné hodnoty“, nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle znaleckého posudku).

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Součástí přiznání musí být také opis (kopie) směnné smlouvy a znalecký posudek o cenách směňovaných nemovitostí, popř. doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu.

Ocenění lesa pro potřeby vzájemného finančního vyrovnání mezi účastníky směnné smlouvy

Pro potřeby vyjádření finanční hodnoty směňovaných lesů je nutné provést u obou směňovaných lesů ocenění. Ocenění lesních porostů se provádí na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.
Předmětem vzájemného finančního vyrovnání účastníků směnné smlouvy jen pak rozdíl v ceně dražší nemovitosti.


V případě, že potřebujete další informace, nebo máte zájem o využití této služby, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle   602 267 734, nebo prostřednictvím e-mailu   info@bobre.cz

prodej lesa

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej půdy
- Obchody se zemědělskou půdou
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví