Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Směna lesa

Poskytujeme odborné poradenské, znalecké a realitní služby v lesnictví. Zaměřujeme se na oblast poradenství při zprostředkování prodeje lesa včetně možnosti směn lesa.

Co je směnná smlouva

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k věci jiné. Strany si odevzdají věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření smlouvy. Každá strana je v případě nemovitosti, kterou dává, považována za prodávajícího a v případě nemovitosti, kterou směnou získává, za kupujícího. Ke změně vlastnického práva předmětných nemovitostí dochází podobně jako u smlouvy kupní vkladem vlastnického práva (respektive k datu podání návrhu na vklad vlastnického práva) na katastr nemovitostí. Ustanovení § 2184 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Důvody proč směnit les

  • Změna bydliště
  • Zděděný majetek na opačném konci republiky
  • Scelení pozemků, soustředění pozemků do konkrétní oblasti pro dostupnější obhospodařování
  • Rodinné pohnutky
  • Podnikatelský záměr v dané oblasti
  • Získání nemovitosti v žádané lokalitě směnou se státními lesy (LČR, s.p.)
  • Majetkoprávní vypořádání mezi spoluvlastníky
  • Optimalizace hranic a tvaru pozemku, zejména v případech velmi úzkých, dlouhých parcel v rámci sousedících vlastníků pozemků.

Výhody směnné smlouvy

  • Menší potřeba finančních prostředků oproti klasické kupní smlouvě. Pokud se smluvní strany dohodnou, že nemovitosti ve směně mají totožnou hodnotu, nejsou finanční prostředky k dorovnání hodnot zapotřebí. V opačném případě je předmětem vzájemného vyrovnání jen rozdíl v ceně dražší nemovitosti. V případě malého peněžního rozdílu ve směňovaných nemovitostech, odpadá starost se žádostí o úvěr a není nutné se zadlužit. Dochází tak k úspoře poměrně vysokých částek i času.
  • Nezanedbatelnou položkou jsou nižší náklady spojené se vzájemnými převody nemovitostí oproti klasickému převodu dvěma kupními smlouvami, jako jsou správní poplatky, provize apod.

Daň z nabytí nemovitých věcí u směnné smlouvy

S platnosti od 1. 1. 2014 se nově daň z nabytí nemovitých věcí vybírá od obou nabyvatelů ve výši 4 % ze základu daně. Daňový základ vychází z tzv. „Nabývací hodnoty“. Nabývací hodnota nemovitosti se stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnota, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň.
Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. „směrné hodnoty“, nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle znaleckého posudku).
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Součástí přiznání musí být také opis (kopie) směnné smlouvy a znalecký posudek o cenách směňovaných nemovitostí, popř. doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu.

Ocenění lesa pro potřeby vzájemného finančního vyrovnání mezi účastníky směnné smlouvy

Pro potřeby vyjádření finanční hodnoty směňovaných lesů je nutné provést u obou směňovaných lesů ocenění. Ocenění lesních porostů se provádí na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.
Předmětem vzájemného finančního vyrovnání účastníků směnné smlouvy jen pak rozdíl v ceně dražší nemovitosti.