Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Legislativa - zákony v lesnictví

---

Zde najdete vybrané právní předpisy, které se bezprostředně týkají držení, obhospodařování a správy lesních majetků v členění dle základních tématických oblastí. Prezentovány jsou zde platné předpisy v aktuálním (úplném) znění.
 1.   Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 2.   Vyhl. 100/1996.MZe, kterou se stanovují náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství
 3.   Vyhl.101/1996 Mze, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
 4.   Vyhl. 219/1998 Mze o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 5.   Vyhl. 335/2006 kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření
 6.   Vyhl. 423/2011 o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 7.   Vyhl. 433/2011 kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 8.   Vyhl. 55/1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 9.   Vyhl. 78/1996 o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
 10.   Vyhl. 83/1996 o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 11.   Vyhl. 84/1996 o lesním hospodářském plánování
 12.   Vyhláška č. 324/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
 13.   Vyhláška MZe č. 236/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
 14.   Výnos Ministerstva zemědělství č. 153/1993 Sb., kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
 1.   Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 2.   Zákon č. 232/2013 kterým se mění zákon č.. 149/2003 Sb. , o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa ak zalesňování, ao změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.. 148/2003 Sb. , o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství ao změně zákona č.. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
 3.   Zákon č. 387/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 4.   Vyhláška č. 44/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 5.   Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 6.   Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 1.   Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.
 2.   Metodika pro žadatele o finanční příspěvky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
 3.   Příl.č.1. VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
 4.   Příl.č.2. Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
 5.   Příl.č.3. Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
 6.   Příl.č.4. Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin
 7.   Příl.č.5. VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ
 8.   Příl.č.6. VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OCHRANU LESA
 9.   Příl.č.7. VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR
 10.   Příl.č.8. VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
 11.   Příl.č.9. VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB
 12.   Příl.č.10. Žádost o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců
 13.   Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích
 14. Ostatní:
 15.   Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.
 16.   Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
 17.   Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 18.   Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
 1.   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 995/2010 kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
 2.   Zákon č. 226/2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.
  Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností (ORP). Nařízení EU č.. 995/2010, o uvádění dřeva a výrobků na trh , platí v celé evropske unii od března 2013. Cílem tohoto nařízení je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy evropske unie. Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost Mít a pravidelně aktualizovat tzv.. systém náležité péče .

  Metodiky systému náležité péče:

 4.   Manuál – Jak používat návrhy systému náležité péče
 5.   Návrh pro vlastníky lesa do 50 ha
 6.   Návrh pro vlastníky lesa nad 50 ha provádějící těžbu a prodej dříví v ČR na lesních pozemcích
 7.   Návrh pro vlastníky lesa nad 50 ha provádějící těžbu a prodej dříví v ČR na lesních i nelesních pozemcích

 8. Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence – formuláře:

 9.   Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
 10.   Lesní hospodářská evidence pro CESNaP (pdf)
 11.   Lesní hospodářská evidence pro CESNaP (excel)
 12.   Pokyny k vyplnění formulářů hospodářské evidence pro CESNaP